Życzenia Świąteczne

W tych dniach tak pięknych, oczekiwanych,
gdzie gasną spory, goją się rany,
życzymy zdrowia, szczęścia, miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości.
    Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.
    Kochanej twarzy, co rano budzi
a wokół szczerych, życzliwych ludzi.


kropla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-WiK" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest dostawcą i dystrybutorem wody pitnej i użytkowej na terenia miasta Starogard Gdański.

Na tej stronie przedstawiamy Państwu wszelkie komunikaty, ogłoszenia w tym ogłoszenia o organizowanych przetargach.

Zapraszamy do składania ofert. 

Ogłoszenie


8.12.2015r
Oferta sprzedaży agregatu prądotwórczego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.09.2015r
Dostawa oleju napędowego w roku 2015/2016 w ilości około 80 000 litrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.08.2015r
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 


18.11.2014
Sprzedaż roztrząsaczy

 

 

 

 

 


22.09.2014
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.09.2014
sprzedaż samochódu marki VW Transporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.09.2014
Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


08.09.2014r
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014

 

 

 

 

 

 


27.06.2014r
Ogłoszenie w sprawie wyłonienia wykonawcy centrali z pompą ciepła

 

 

 

 


05.05.2014r
Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła w Starogardzie Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ogłoszenia


PRZETARG OFERTOWY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-W i K Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż :
Agregatu prądotwórczego: Typ WOLA-84ZPP-78H12, moc 200kW
Rok produkcji 1995

Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg ofertowy –agregat"
do sekretariatu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Star-WiK ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
lub mailowo na adres:
piotr.klimczak@star-wik.pl
do dnia 15.12.2015 do godz.12°°.

Oferty kupna będą rozpatrywane w dn. 15.12.2015 godz.12:30.

Agregat można oglądać na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
ul. Droga Owidzka 3a w godz.7:30 - 14:30

Tel. kontaktowy 58 5601472 tel .kom, 666090313 – Piotr Klimczak
Tel. kontaktowy 58 5625273, tel .kom. 608630864 – Zbigniew Wroński

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia ofert kupna .


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- WiK” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. (58) 560 14 70
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania:

„Dostawa oleju napędowego w roku 2015/2016 w ilości około 80 000 litrów
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star - WiK” sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.”

   1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- WiK” sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128
   2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9°° – 13°° lub pobrać ją drogą elektroniczną ze strony http://star-wik.pl zakładka przetargi.
   4. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego w roku 2015/2016 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – WiK” sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.
   5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
   6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
   7. Warunki udziału w postępowaniu: a) spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP b) niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ustawy PZP c) złożenie dokumentów i oświadczeń
   8. Kryterium dokonywania oceny – 100 % cena
   9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
   10. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-WiK” Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/ składać do dnia 09.10.2015r. do godz. 12°°. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa. Otwarcie ofert: 09.10.2015r. o godz. 12:10
   11. Termin związania ofertą – 30 dni
   12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  W zakresie przedmiotu zamówienia:
  Jan Zander, tel. (58) 560 14 79, Piotr Klimczak, tel. (58) 560 14 72
  W zakresie procedury postępowania - Teresa Cychnerska, tel. (58) 560 14 73

    Treść ogłoszenia - w pliku PDF

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK” spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

  Oferta powinna zawierać:
   1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
   2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
   3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania
   4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego
Oferty należy składać: listownie, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 15.09.2015 r.
W załączeniu krótki opis działalności firmy.
Kryteria oceny ofert to cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz termin przeprowadzenia badania.
W kwestiach budzących wątpliwości wyjaśnień udziela Główna Księgowa
Mirosława Magnuszewska
tel. (058) 560 14 77
fax (058) 562 81 91
e-mail: miroslawa.magnuszewska@star-wik.pl

    Treść ogłoszenia - w pliku PDF


Starogard Gd.18.11.2014
O G Ł O S Z E N I E
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK’ sp. z o. o. sprzeda :
1.Roztrząsacz obornika N-228 4,5 t r. prod. 1997-1szt
2.Rozrzutnik osadów T-088 „ Forsznit ” 10 t r. prod. 1989 -2szt.
3.Rozdrabniacz bel słomy „Kruk” H186- r. prod.2005 -1szt.
Oferty z ceną zakupu prosimy kierować do sekretariatu P W i K „ Star-W i K” sp. z o.o.
ul. Lubichowska 128 do dnia. 15.12.2014 r.
W/w sprzęt można oglądać w godz. 7°°-14°° na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
ul .Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gd.
Tel .kont . Zbigniew Wroński- 608 630 864
Piotr Klimczak -666 090 313


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o
w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
tel. 5856-014-70
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn:

Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. przy ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 lub pobrać ze strony internetowej http://star-wik.pl
4. Przedmiot zamówienia: Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o.w Starogardzie Gdańskim.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu: a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 c) złożą dokumenty i oświadczenia
8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 100 % cena
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. Miejsce i termin składania ofert: PWiK„Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 17.10.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni
12. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
13. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 058 56014 70, e mail: s.mechanik@star-wik.pl

    Treść ogłoszenia - w pliku PDF

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w w pliku .odt darmowego pakietu Office np. Liebre office

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w w pliku .doc pakietu Microsoft Office

Dokumentacja techniczna zawiera pliki:

stwior_star-wik_garaz_1406.pdf
spec_techn_wyk_i_odbioru_robot_bud.pdf
star-wik_miejsca_postojowe.pdf
star-wik_furtka.pdf
mapka_star-wik_dz_14_1_obr.pdf
rzut_przyziemia.pdf
rzut_dachu.pdf
rys_3_schemat_wpustu.pdf
rys_3_profil.pdf
rysunek_przekroj.pdf
przekroj_konstr.pdf
przedmiar_kan_deszcz_star-wik.pdf
przedmiar_star-wik_garaz_zagospodarowanie_terenu_1406.pdf
przedmiar_str-wik_garaz_wielostanowiskowy_1406.pdf
projekt_star-wik_garaze.pdf
opis_zagospodarowania-terenu.pdf
opis_projekt_inst_deszczowej.pdf
opis_konstrukcyjny.pdf
opis_budowlany.pdf
specyfikacja_elektryczna.pdf
spec_kan_deszczowej.pdf
konstrukcja_dachowa.pdf
Instalacje elektryczne - przedmiar - plik garaz_star-wik_przedmiar_2014_z_zasilaniem_bramy.pdf
elektryka_rys_E_1.pdf
elektryka_rys_E2.pdf
elektryka_rys_E3.pdf
elewacje_.pdf
szczeg_1.pdf
szczeg_2.pdf
szczeg_3.pdf
fundamenty_.pdf

   Wszystkie załączniki w pliku skompresowanym ZIP

Do dekompresji zalecamy użycie darmowego programu 7-Zip, który można pobrać stąd: Pobieranie programu 7-Zip


Dnia 8.10.2014 dodano załączniki:

    Zestawienie stali zbrojeniowej - plik PDF

   Zestawienie stali kształtowników -plik PDF


Dnia 14.10.2014 dodano załączniki dotyczące otrzymanych zapytań:

    Zestawienie pytań - plik PDF

    star-wik-przekroj_a-a_zamienny - plik PDF

    star-wik_stolarka_zamienny - plik PDF

    przedmiar_star-wik-garaz_wielostanowiskowy_1410 - plik PDF

    przedmiar_star-wik_garaz_zagospodarowanie_terenu_1410_pdm - plik PDF


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „ Star-WiK” sp. z o.o. ,83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 128 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu VW Transporter.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki VW Transporter, stanowiący mienie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK” sp. z o .o ,83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 128 Wartość rynkowa netto pojazdu określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi 7700 zł. netto i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Do oferowanej ceny netto pojazdu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Volkswagen
Wersja: Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
Model pojazdu:VW 70X0DTransporter skrzyniowy T4 1.9TD
Nr rejestracyjny: GST 62AC
Rok produkcji: 2002
Nr identyfikacyjny (VIN): WV1ZZZ70Z3H066849
Przebieg: 242849
Ważność badań technicznych: 2015.02.11
Charakter wykorzystania: pogotowie wodociągowe
Dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 2756 kg/1210kg,br> Rodzaj kabiny: podwójna
Pojemność/Moc silnika: 1896ccm/50kW(68KM)
Paliwo: olej napędowy
Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2014 roku o godzinie 10°° w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK” sp. z o .o ;83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 128

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty (wzór stanowiący załącznik nr 1), w terminie do dnia 30.09.2014 r., do godz. 10 00.
Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, lub ze strony internetowej.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- telefon,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę netto i brutto,,br> - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK” sp. z o .o ;83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 128.
Na kopercie powinien znajdować się napis:
„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu VW Transporter”
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.09.2014 o goz.10:10
Pozostałe informacje:
1. Pojazd można oglądać na placu w dniach. do 29.09.2014r. w godzinach pracy PW i K „Star-WiK(7.00 – 15.00) ul. Lubichowska 128 w Starogardzie Gd.
2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i równąlub wyższą od ceny wywoławczej.
3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.
6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (wzór stanowiącej załącznik nr 2), i protokołu zdawczo- odbiorczego (wzór stanowiącego załącznik nr 3).
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Piotr Klimczak tel.+48 666 090 313.

    Treść ogłoszenia - w pliku PDF

    Załączniki - w pliku .dot darmowego pakietu Office np. Liebre office

    Załączniki - w pliku .doc pakietu Microsoft Office

    Załączniki - w pliku PDF - można wypełnić formularz np programem Foxit Reader.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. 5856-014-70 Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania:

„Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” SP. z o.o. przy ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim”. (12 miesięcy od podpisania umowy)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub otrzymać ją drogą elektroniczną na pisemny wniosek
 4. Przedmiot zamówienia: „Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” SP. z o.o. przy ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim”. (12 miesięcy od podpisania umowy).
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
  b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1
  c) złożą dokumenty i oświadczenia
 8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – 100 % cena
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Zamawiający przewiduje dostawę 80 000 litrów. - Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji o którym mowa w Art.34 ust.5 Pzp. Prawem opcji objęte jest 20% ilości objętych przedmiotem zamówienia, tj.16 000 litrów. - Łączna ilość przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji - określona zostaje na 96 000 litrów. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia o 20% na warunkach zawartych w umowie.

  Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.

  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

 11. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 29.09.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
 12. Termin związania z ofertą – 30 dni
 13. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 14. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 58/56-014-78, e mail: s.magda@star-wik.pl

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF

      Załączniki - w pliku .odt darmowego pakietu Office np. Liebre office

      Załączniki - w pliku .doc pakietu Microsoft Office

      Załączniki - w pliku PDF - można wypełnić formularz np programem Foxit Reader.

      Wyjaśnienia z dnia 19.09.2014 dotyczące ogłoszenia - w pliku PDF.

      Wyjaśnienia z dnia 24.09.2014 dotyczące ogłoszenia - w pliku PDF.


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK” spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

   Oferta powinna zawierać:
    1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
    2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
    3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania
    4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego
  Oferty należy składać: listownie, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 23.09.2014 r.
  W załączeniu krótki opis działalności firmy.
  Kryteria oceny ofert to cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz termin przeprowadzenia badania.
  W kwestiach budzących wątpliwości wyjaśnień udziela Główna Księgowa
  Mirosława Magnuszewska
  tel. 58 5601477
  fax 58 5628191
  e-mail: magnuszewska@star-wik.pl

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF


  Dotyczy: postępowania publicznego o udzielnie zamówienia publicznego w zadaniu „Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o. ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim”

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że wybrano ofertę złożoną przez:
  „Organiks”
  Wielobranżowy Zakład Produkcyjno Usługowy
  Suchecki Jacek
  80-125 Gdańsk ul. Kartuska 385 a

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF


  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. 5856-014-70 Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn:

  Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej http://star-wik.pl
  4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
  6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014 r.
  7. Warunki udziału w postępowaniu:
   a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
   b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2
   c) złożą dokumenty i oświadczenia
  8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – 100 % cena
  9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  10. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 26.05.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
  11. Termin związania z ofertą – 30 dni
  12. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  13. W razie pytań prosimy o kontakt:
   tel. 58/56-014-78, e mail: s.magda@star-wik.pl

  Numer ogłoszenia w BZP: 95891-2014, data opublikowania 05.05.2014 r.

      Treść zaproszenia - w pliku PDF

      Treść SIWZ - w pliku PDF

  Plik Worda    Treść SIWZ - w pliku DOC

  Plik Open Office    Treść SIWZ - w pliku ODT

      Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnej grzewczej z pompą ciepła - w pliku PDF

      Kosztorys ślepy pompa ciepła Starogard Gd - w pliku PDF

      Opis pompy ciepła - w pliku PDF

      Rysunki techniczne - w pliku PDF

  ZIP    Wszystkie dokumenty w pliku zarchiwizowanym 2014_05_05.zip


  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, data opublikowania 22.05.2014 r.

  Plik Worda    Treść ogłoszenia nr: 95891 - 2014; z dnia 05.05.2014

  Plik Worda   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

     Wyjaśnienia zamawiającego dot w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

  Plik Worda   Ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

      ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w pliku PDF

  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 23.05.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF

     Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

     Zał. nr 2 zagospodarowanie terenu - w pliku PDF

  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 29.05.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania udzielone 29.05.2014r - w pliku PDF

     Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

     Zał. nr 2 masywne obejmy ze stali nierdzewnej - w pliku PDF


  Numer ogłoszenia w BZP: 191956 - 2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06.06.2014 r.

      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2014r - w pliku PDFZmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

     Zmiana SIWZ - w pliku PDF Zmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

  Odpowiedzi na zapytania dotyczące prowadzenia rurociągów - data opublikowania 10.06.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF
Stronę najlepiej oglądać przy rozdzielczości ekranu od 1024*768. Dostosowana jest szczególnie do monitorów panoramicznych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek uaktualnionych co najmniej w 2009 roku.
© Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Webmaster