kran              
kropla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-WiK" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest dostawcą i dystrybutorem wody pitnej i użytkowej na terenia miasta Starogard Gdański.

Na tej stronie przedstawiamy Państwu wszelkie komunikaty, ogłoszenia w tym ogłoszenia o organizowanych przetargach.

Zapraszamy do składania ofert. 

Ogłoszenie


15.09.2014
Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


08.09.2014r
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014

 

 

 

 

 

 


27.06.2014r
Ogłoszenie w sprawie wyłonienia wykonawcy centrali z pompą ciepła

 

 

 

 


05.05.2014r
Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła w Starogardzie Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. 5856-014-70 Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania:

„Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” SP. z o.o. przy ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim”. (12 miesięcy od podpisania umowy)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub otrzymać ją drogą elektroniczną na pisemny wniosek
 4. Przedmiot zamówienia: „Dostawa oleju napędowego w roku 2014/2015 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” SP. z o.o. przy ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim”. (12 miesięcy od podpisania umowy).
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
  b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1
  c) złożą dokumenty i oświadczenia
 8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – 100 % cena
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Zamawiający przewiduje dostawę 80 000 litrów. - Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji o którym mowa w Art.34 ust.5 Pzp. Prawem opcji objęte jest 20% ilości objętych przedmiotem zamówienia, tj.16 000 litrów. - Łączna ilość przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji - określona zostaje na 96 000 litrów. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia o 20% na warunkach zawartych w umowie.

  Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.

  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

 11. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 29.09.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
 12. Termin związania z ofertą – 30 dni
 13. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 14. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 58/56-014-78, e mail: s.magda@star-wik.pl

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK” spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

   Oferta powinna zawierać:
    1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
    2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
    3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania
    4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego
  Oferty należy składać: listownie, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 23.09.2014 r.
  W załączeniu krótki opis działalności firmy.
  Kryteria oceny ofert to cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz termin przeprowadzenia badania.
  W kwestiach budzących wątpliwości wyjaśnień udziela Główna Księgowa
  Mirosława Magnuszewska
  tel. 58 5601477
  fax 58 5628191
  e-mail: magnuszewska@star-wik.pl

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF


  Dotyczy: postępowania publicznego o udzielnie zamówienia publicznego w zadaniu „Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o. ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim”

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że wybrano ofertę złożoną przez:
  „Organiks”
  Wielobranżowy Zakład Produkcyjno Usługowy
  Suchecki Jacek
  80-125 Gdańsk ul. Kartuska 385 a

      Treść ogłoszenia - w pliku PDF


  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. 5856-014-70 Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn:

  Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej http://star-wik.pl
  4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
  6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014 r.
  7. Warunki udziału w postępowaniu:
   a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
   b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2
   c) złożą dokumenty i oświadczenia
  8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – 100 % cena
  9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  10. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 26.05.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
  11. Termin związania z ofertą – 30 dni
  12. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  13. W razie pytań prosimy o kontakt:
   tel. 58/56-014-78, e mail: s.magda@star-wik.pl

  Numer ogłoszenia w BZP: 95891-2014, data opublikowania 05.05.2014 r.

      Treść zaproszenia - w pliku PDF

      Treść SIWZ - w pliku PDF

  Plik Worda    Treść SIWZ - w pliku DOC

  Plik Open Office    Treść SIWZ - w pliku ODT

      Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnej grzewczej z pompą ciepła - w pliku PDF

      Kosztorys ślepy pompa ciepła Starogard Gd - w pliku PDF

      Opis pompy ciepła - w pliku PDF

      Rysunki techniczne - w pliku PDF

  ZIP    Wszystkie dokumenty w pliku zarchiwizowanym 2014_05_05.zip


  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, data opublikowania 22.05.2014 r.

  Plik Worda    Treść ogłoszenia nr: 95891 - 2014; z dnia 05.05.2014

  Plik Worda   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

     Wyjaśnienia zamawiającego dot w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

  Plik Worda   Ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

      ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w pliku PDF

  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 23.05.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF

     Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

     Zał. nr 2 zagospodarowanie terenu - w pliku PDF

  Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 29.05.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania udzielone 29.05.2014r - w pliku PDF

     Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

     Zał. nr 2 masywne obejmy ze stali nierdzewnej - w pliku PDF


  Numer ogłoszenia w BZP: 191956 - 2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06.06.2014 r.

      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2014r - w pliku PDFZmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

     Zmiana SIWZ - w pliku PDF Zmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

  Odpowiedzi na zapytania dotyczące prowadzenia rurociągów - data opublikowania 10.06.2014 r.

      Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF
Stronę najlepiej oglądać przy rozdzielczości ekranu od 1024*768. Dostosowana jest szczególnie do monitorów panoramicznych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek uaktualnionych co najmniej w 2009 roku.
© Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Webmaster